top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane osobowe uczniów i ich rodziców jest
  Zespół Szkół Niepublicznych „Czaplówka” w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 83.

 2. Dane osobowe uczniów i rodziców, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) iart. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 3. Odbiorcami danych osobowych uczniów i ich rodziców mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. SIO, OKE, Sąd Rodzinny, Policja, Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koszalinie).

 4. Dane osobowe uczniów i ich rodziców przechowywane będą przez okres wskazany w Jednolity
  Rzeczowy Wykaz Akt.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6. Pani/Pan mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszystkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 8. Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:
  - wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychicznym dziecka),
  - numerów PESEL rodziców (w umowach dot. czesnego).
  Podanie pozostałych danych osobowych ucznia i rodziców wymienionych w aktach prawnych wskazanych w punkcie 2 jest obligatoryjne.

 9. Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę nie podlegają profilowaniu.

bottom of page